Beginner’s Brazilian Jiu Jitsu
-
Open to Navy/UPSU Teams
garethgym01 garethgym01

UPSU Kickboxing
-
University Only

UPSU MMA
-
University Only

Beginner’s Junior Kickboxing
-
8 - 12 Years
SPARRING

Beginner’s Junior Boxing
-
8-15 Years

Beginner’s Kickboxing
-

Advanced MMA
-
Intermediate to Advanced

Advanced Boxing
-
Intermediate to Advanced
garethgym01 garethgym01

Beginner’s MMA Striking
-